Đây là trang web ý kiến ​​cung cấp thông tin về bản chất chung và không có ý kiến ​​nào được hiểu là lời khuyên.

Trang web không chứa lời khuyên, ý kiến ​​hoặc quan điểm của bất kỳ chủ sở hữu, máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác cho Yêu 18.

Không có thông tin nào được hiểu là để thay thế cho lời khuyên có thẩm quyền của các chuyên gia.